CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 06/09/2020 | 14:52  | Lượt xem: 1410

Ngày 04/9/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Quyết định này Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể, về tổ chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC các cấp:

Tại cấp Thành phố: Giám đốc, Thủ trưởng các Sở; Ban Quản lý khu công nghiệp và chế xuất; Ban dân tộc; các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định tại Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND, ngày 07/5/2018, của UBND thành phố Hà Nội quyết định việc thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC thuộc Văn phòng hoặc phòng Hành chính -Tổ chức cơ quan đó và giao lãnh đạo Văn phòng của cơ quan đó làm người đứng đầu Bộ phận.

Tại cấp huyện: UBND cấp huyện quyết định việc thành lập Bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện và giao lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện làm người đứng đầu Bộ phận.

Tại cấp xã: UBND quyết định thành lập Bộ phận Một cửa và giao một lãnh đạo của UBND là người đứng đầu Bộ phận.

Đối với xây dựng phương án nhân sự được cử đến làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp. Văn phòng các đơn vị: Văn phòng UBND Thành phố; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố; Ban Quản lý khu công nghiệp và chế xuất; các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định tại Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội căn cứ quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện cũng như hướng dẫn của Sở Nội vụ về chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, tình hình sử dụng biên chế, phương thức phân công và điều kiện thực tế của đom vị mình để hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của đơn vị xây dựng phương án nhân sự gửi Văn phòng tổng hợp danh sách và trình lãnh đạo đơn vị ký quyết định phê duyệt danh sách nhân sự được cử đến làm việc tại Bộ phận Một cửa..

Trường hợp có từ 02 phòng, ban chuyên môn trở lên có số lượng TTHC giao dịch không nhiều (theo xác định của từng đơn vị), hoặc TTHC không phát sinh thường xuyên (hồ sơ theo đợt) thì Văn phòng (hoặc phòng hành chính-tổ chức) các đơn vị tham mưu lãnh đạo đơn vị quyết định việc cử cán bộ, công chức của một trong số các phòng, ban chuyên môn đó thực hiện việc tiếp nhận hoặc chủ trì, phối hợp các phòng, ban liên quan thống nhất cử công chức của 01 đơn vị để làm nhiệm vụ tiếp nhận TTHC của các đơn vị tại Bộ phận Một cửa. Việc thống nhất phải thể hiện bằng quy chế phối hợp giữa các đơn vị với nhau và có sự đồng ý phê duyệt của lãnh đạo cơ quan đó.

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện phối hợp với Phòng Nội vụ căn cứ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 61/2018/NĐ-CP; hướng dẫn của Sở Nội vụ về biên chế, chế độ chính sách, vị trí việc làm cho cán bộ, công chức và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện xây dựng phương án nhân sự gửi Văn phòng HĐND và UBND cùng cấp.

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tổng hợp danh sách trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt theo quy định.

Trường hợp có từ 02 phòng, ban chuyên môn trở lên có số lượng TTHC giao dịch không nhiều (dưới 50 hồ sơ/năm) hoặc TTHC không phát sinh thường xuyên (hồ sơ theo đợt) thì Văn phòng HĐND và UBNDn chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn có liên quan thống nhất cử công chức của 01 phòng, ban chuyên môn này làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ TTHC của các đơn vị tại Bộ phận Một cửa. Việc thống nhất này phải thế hiện bằng quy chế phối hợp giữa các đơn vị, báo cáo lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt. Chủ tịch UBND cấp xã quyết định phê duyệt danh sách CB, CC làm việc tại Bộ phận Một cửa đơn vị đối với các CB, CC thuộc các chức danh CB, CC cấp xã theo quy định tại Luật cán bộ, công chức trên cơ sở vị trí việc làm và tình hình cụ thể tại đơn vị.

Tiêu chuẩn của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Thời hạn làm việc của CB, CC, VC của các phòng, ban chuyên môn được cử đến Bộ phận Một cửa các cấp là 24 tháng, trừ trường hợp có quy định khác nhưng phải đảm bảo đủ 06 tháng và tối đa không quá 24 tháng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/10/2020 và thay thế Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND, ngày 08/3/2016, của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội./.

                                      VĂN PHÒNG HĐND- UBND HUYỆN

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1258
Lượt truy cập trong tuần: 4012
Lượt truy cập trong tháng: 9232
Lượt truy cập trong năm: 732059
Tổng số truy cập: 4616875