ĐẢNG ĐOÀN THỂ

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2023
Ngày đăng 23/12/2022 | 10:13  | Lượt xem: 977

Sáng ngày 22/12/2022, Đồng chí Phạm Văn Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thường trực Huyện ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chi cục Trưởng Chi cục thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh; Chi cục Trưởng Chi cục thống kê huyện; Giám đốc Văn phòng đất đai Hà Nội chi nhánh Sóc Sơn.

Tại hội nghị, UBND huyện triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giao dự toán ngân sách, chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Phát biểu, chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Phạm Văn Minh- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 của huyện, các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế- xã hội, chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp và dự toán thu, chi ngân sách được giao, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, các đơn vị dự toán thuộc huyện phân bổ chi tiết dự toán theo quy định; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trình HĐND cùng cấp quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các ngành theo đúng quy định trước ngày 31/12/2022 và tổ chức thực hiện theo quy định.

- Tập trung rà soát, đánh giá kết quả năm 2022, xây dựng kế hoạch nhiệm vụ 2023, trong đó chú trọng xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện những tồn tại, hạn chế trong năm 2022 để khắc phục.

- Yêu cầu, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023, các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, với quyết tâm cao nhất, tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 đề ra.