THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

VĂN PHÒNG HĐND-UBND

 

 

 

1

Nguyễn Thị Thu Hương

Chánh Văn phòng

043.8840435

 

0919431918

2

Đỗ Thị Thanh An

Phó Văn phòng

043.5950192

 

0943548456

4

Nguyễn Duy Ngọc

Phó Văn phòng

043.8843517

 

0943291888

PHÒNG NỘI VỤ

 

 

 

1

Nguyễn Hồng Sơn

Trưởng phòng

 

 

0983384966

CÔNG AN HUYỆN

 

 

 

1

Lê Ngọc Ly

Trưởng Công an

043.9398909

043.8852488

0912461638

2

Vũ Hồng Quân

Phó Trưởng Công an

043.5955700

 

0982410199

3

Nguyễn Văn Hiểu

Phó Trưởng Công an

043.8843518

043.8840306

0912348188

4

Nguyễn Văn Ngân

Phó Trưởng Công an

043.5955531

 

0913014557

5

Nguyễn Hữu Đức

Phó Trưởng Công an

043.8843436

043.8850906

0913360527

6

Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó Trưởng Công an

043.9398903

 

 

7

Trần Văn Hóa

Phó Trưởng Công an

043.9398926

 

 

8

Trực ban

043.884.3547

 

 

 

BCH QUÂN SỰ HUYỆN

 

 

 

1

Nguyễn Quang Đấu

Chỉ huy trưởng

043.8840076

 

0989958318

2

Phùng Văn Thọ

Phó Chỉ huy trưởng

046.2630907

 

0982184664

3

Trần Văn Tâm

Phó Chỉ huy trưởng

043.5953471

 

0983744064

4

Lê Anh Quân

Phó Chỉ huy trưởng

043.8852770

 

0967119118

5

Nguyễn Văn Long

Chính trị viên phó

043.5953472

 

0979585368

6

Trực ban:

 

043.8843555

 

 

XÃ BẮC SƠN

 

 

 

1

Lê Sỹ Minh

Bí thư  – CT HĐND

 

 

0974139067

2

Nguyễn Thị Xuân

Phó Bí thư Đảng ủy

 

 

0982158216

3

Nguyễn Hữu Hoa

PBT-CT UBND

 

 

0982138098

4

Phạm Thị Nghệ

PCT HĐND

 

 

0973156886

5

Cao Xuân Kiên

PCT UBND xã

 

 

0983238472

6

Nguyễn Đức Việt

PCT UBND xã

 

 

0976810628

7

Đặng Xuân Thụy

Trưởng Công an xã

 

 

0982431977

8

Tạ Minh Chính

CHT BCHQS xã

 

 

0974677338

XÃ NAM SƠN

 

 

 

1

Nguyễn Văn Mạc

Bí thư  – CT HĐND

 

 

0982005589

2

Hoàng Văn Chung

Phó Bí thư Đảng ủy

 

 

0989993739

3

Nguyễn Quang Hòa

PBT-CT UBND

 

 

0986463848

4

Nguyễn Hải Đoàn

PCT HĐND

 

 

01685733114

5

Nguyễn Tiến Vận

PCT UBND xã

 

 

0986376976

6

Vũ Thanh Sơn

PCT UBND xã

 

 

0972024275

7

Nguyễn Thành Đồng

Trưởng Công an xã

 

 

0986463878

8

Bùi Công Sản

CHT BCHQS xã

 

 

0988141127

9

 

 

0435960765

 

 

XÃ HỒNG KỲ

 

 

 

1

Tống Giang Phúc

Bí thư 

 

 

0968 899 389

2

Lê Văn Cường

PBT-CT HĐND

 

 

01695 653 482

3

Đỗ Thế Thọ

PBT-CT UBND

 

 

01668 287 241

4

Nguyễn Văn Tuất

PCT HĐND

 

 

01678 337 658

5

Nguyễn Thanh Hải

PCT UBND xã

 

 

0912 339 772

6

Thế Trường Giang

Trưởng Công an xã

 

 

0985 638 310

7

Trần Văn Hải

CHT BCHQS xã

 

 

0976 725 287

XÃ TRUNG GIÃ

 

 

 

1

Ngô Thế Bích

Bí thư  -CT HĐND

 

 

0983408578

2

Đồng Văn Thìn

Phó Bí thư

 

 

0912375565

3

Đinh Văn Thọ

CT UBND

 

 

0913573643

4

Khổng Văn Thanh

PCT UBND

 

 

0913015018

5

Trần Thanh Vân

PCT UBND

 

 

0986328528

6

Trần Văn Hợp

Trưởng Công an xã

 

 

0982445877

7

Khổng Văn Hoàn

CHT BCHQS xã

 

 

0976683974

8

Văn phòng

 

04.38840012

 

 

THỊ TRẤN SÓC SƠN

 

 

 

1

Nguyễn Mạnh Hùng

Bí thư Đảng ủy

046 3272 441

 

0912 507 902

2

Cao Văn Thịnh

PBT- Chủ tịch HĐND

 

 

0904 503 034

3

Nguyễn Tiến Hợp

PCT HĐND thị trấn

 

 

0983 389 549

4

Trần Văn Hùng

PCT UBND thị trấn

 

 

0912 218 265

5

Nguyễn Văn Thành

PCT UBND thị trấn

 

 

0912 878 904

6

 

Trưởng Công an thị trấn

 

 

0987 103 344

7

 

CHT BCHQS thị trấn

 

 

0988 082 665

8

Văn phòng

 

046 128 0043

 

 

XÃ PHÙ LINH

 

 

 

1

Nguyễn Thị Thuy Thủy

Bí thư Đảng ủy

 

 

01675604719

2

Nguyễn Văn Nam

Phó Bí thư Đảng ủy

 

 

0914385178

3

Lê Văn Quy

PBT-Chủ tịch UBND

 

 

0912988547

4

Trần Quốc Tuấn

Phó Chủ tịch UBND

 

 

0977904838

5

Nguyễn Đức Phương

Trưởng Công an xã

 

 

0913583276

6

Nguyễn Văn Thơm

CHT BCHQS xã

 

 

0975110896

7

Văn phòng

 

043.8843593

 

 

XÃ PHÙ LỖ

 

 

 

1

Trịnh Ngọc Sinh

Bí thư Đảng ủy

 

 

0942138688

2

Ngô Điểm

Phó bí thư Đảng ủy xã

 

 

0915314979

3

Lê Văn Tấn

Chủ tịch HĐND xã

 

 

0943841459

4

Phùng Quang Học

Phó chủ tịch HĐND xã

 

 

0912879768

5

Lê Hồng Văn

PCT. UBND xã

 

 

0912007125

6

Ngô Văn Chức

PCT. UBND xã

 

 

0912214709

7

Ngô Văn Cường

Trưởng công an xã

 

 

01239841979

8

Phùng Đức Trọng

CHT. Ban CHQS xã

 

 

0914622223

9

Văn phòng

 

0438843271

 

 

XÃ ĐÔNG XUÂN

 

 

 

1

Lª Xu©n Qu¶ng

BT §¶ng ñy

 

 

0989609515

2

NguyÔn V¨n Chung

CT UBND x·

 

 

0912935113

3

NguyÔn V¨n Xu©n

PBTT §¶ng ñy

 

 

01658007806

4

Ng« V¨n QuyÒn

PCT H§ND

 

 

01658007806

5

NguyÔn V¨n Qu¸

PCT UBND

 

 

01692272285

6

TrÇn V¨n TuyÓn

PCT UBND

 

 

0917322491

XÃ PHÚ CƯỜNG

 

 

 

1

Trần Anh Tuấn

Bí thư  -CT HĐND

 

 

0912.620.333

2

Nguyễn Văn Năm

Phó Bí thư

043.5840498

 

0945.690.609

3

Nguyễn Văn Huynh

PBT-CT UBND

043.5841488

 

0913.032.399

4

Nguyễn Văn Thìn

PCT HĐND

 

 

0985.808.560

5

Nguyễn Văn Dũng

PCT UBND xã

 

 

0973.626.715

6

Trần Văn Mưu

PCT UBND xã

 

 

0913.595.096

7

Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng Công an xã

 

 

0912.511.524

8

Nguyễn Tuấn Dương

CHT BCHQS xã

 

 

0984.055.261

XÃ HIỀN NINH

 

 

 

1

Nguyễn Công Khanh

Bí thư 

 

 

0913382280

2

Tạ Đức Long

PBT –CT HĐND

 

 

0913382319

3

Nguyễn Văn Đào

PBT-CT UBND

 

 

0915063178

4

Tạ Đức Khuyến

PCT HĐND

 

 

0945542663

5

Nguyễn Văn Quyết

PCT UBND xã

 

 

0945751965

6

Ngô Văn Chuyên

PCT UBND xã

 

 

0964155558

7

Nguyễn Minh An

Trưởng Công an xã

 

 

0984378574

8

Trần Minh Đức

CHT BCHQS xã

 

 

0982378156

9

Văn phòng

 

 

 

0983547228

XÃ ĐỨC HÒA

 

 

 

1

Nguyễn Đình Ứng

Bí thư  - CT HĐND

 

 

0983441342

2

Quách Thị Dung

Phó bí thư

 

 

0975737184

3

Nguyễn Văn Độ

PBT-CT UBND

 

 

0986254293

4

Đào Trọng Thanh

PCT HĐND

 

 

0988236033

5

Trần Văn Hưng

PCT UBND xã

 

 

0904328393

6

Nguyễn Văn Xiêm

PCT UBND xã

 

 

0975794517

7

Quách Văn Chúc

Trưởng Công an xã

 

 

0983839015

8

Nguyễn Văn Thanh

CHT BCHQS xã

 

 

0905170278

XÃ VIỆT LONG

 

 

 

1

Nguyễn Văn Chung

BT-CT.HĐND xã

 

 

0983387486

2

Nguyễn Văn Đức

Phó Bí thư Đảng ủy

 

 

0982547351

3

Nguyễn Ngọc Chuyền

PBT-CT.UBND xã

 

 

0972207780

4

Nguyễn Xuân Giang

Phó chủ tịch HĐND

 

 

0983101694

5

Nguyễn Viết Lãng

Phó chủ tịch UBND

 

 

0975381893

6

Nguyễn Văn Thành

Phó chủ tịch UBND

 

 

0974346728

7

Nguyễn Văn Quả

Trưởng công an

 

 

0962977338

8

Nguyễn Văn Nam

CHT. BCH Quân sự

 

 

0983986175

XÃ XUÂN GIANG

 

 

 

1

Nguyễn Xuân Hợp

BTĐU- CT HĐND

 

 

01687427199

2

Đỗ Văn Thìn

CT UBND

 

 

0912484938

3

Nguyễn Thị Thái Hòa

PBT TT ĐU

 

 

01645419371

4

Nguyễn Văn Đoàn

PCT UBND

 

 

01632643230

5

Nguyễn Văn Hòa

PCT UBND

 

 

0978330590

6

Nguyễn Văn Tiệp

UBMTTQ

 

 

0973223621

7

Nguyễn Văn Loan

Trưởng CA

 

 

0963238599

8

Vũ Đình Nam

Xã đội trưởng

 

 

0984333385

XÃ TIÊN DƯỢC

 

 

 

1

Nguyễn Hữu Nội

Bí thư

0422176499

 

0915.1199.88

2

Hoàng Hải

PBT-CTHĐND

 

 

0914.284.706

3

Dương Văn Năng

PBT-CT UBND

0438840155

 

0912.437.509

4

Nguyễn Văn Sơn

PCT HĐND

 

 

0912.437.507

5

Trịnh Xuân Phúc

PCT UBND xã

 

 

0984.938.028

6

Nguyễn Đức Thành

PCT UBND xã

 

 

0912.752.869

7

Hoàng Đình Minh

Trưởng Công an xã

 

 

0912.720.268

8

Bùi Xuân Lập Công

CHT BCHQS xã

0438843555

 

0962.075.125

XÃ TÂN MINH

 

 

 

1

Đỗ Trọng Vinh

Bí thư – CT HĐND

 

 

0168 7816 962

2

Nguyễn Tân Thành

Phó bí thư

 

 

0982 698 548

3

Đàm Khắc Trường

PBT-CT UBND

 

 

0975 778 389

4

Nguyễn Văn Tường

PCT HĐND

 

 

0168 3364 563

5

Đàm Thận Song

PCT UBND xã

 

 

0914 262 468

6

Nguyễn Duy Thiêm

PCT UBND xã

 

 

0984 7555 131

7

Nguyễn Văn Hồng

Trưởng Công an xã

 

 

0912 861 221

8

Nguyễn Ái Pha

CHT BCHQS xã

 

 

0914 764 793

9

Văn phòng

 

04.38840156

 

 

XÃ KIM LŨ

 

 

 

1

Nguyễn Văn Ngôn

Bí thư – CT HĐND

 

 

0978120499

2

Đỗ Thị Uyên

Phó bí thư

 

 

01696546739

3

Nguyễn Duy Hồng

PBT-CT UBND

 

 

0962546318

4

Lê Văn Vệ

PCT HĐND

 

 

01685562719

5

Nguyễn Quang Thắng

PCT UBND xã

 

 

0973344670

6

Nguyễn Công Kết

PCT UBND xã

 

 

0972411596

7

Nguyễn Văn Khoát

Trưởng Công an xã

 

 

0968884874

8

Nguyễn Xuân Nghị

CHT BCHQS xã

 

 

01635397972

XÃ XUÂN THU

 

 

 

1

Nguyễn Văn Thức

Bí thư – CT HĐND

 

 

0984639630

2

Phan Thị Quỳnh

Phó bí thư

 

 

01653632935

3

Hoàng Văn Luận

PBT-CT UBND

 

 

0977708807

4

Nguyễn Văn Thanh

PCT HĐND

 

 

0972479394

5

Nguyễn Hữu Tuấn

PCT UBND xã

 

 

0978095929

6

Phan Văn Hùng

PCT UBND xã

 

 

0915985567

7

Nguyễn Văn Đỗng

Trưởng Công an xã

 

 

0986592906

8

Hoàng Ngọc Ánh

CHT BCHQS xã

 

 

01629909369

XÃ BẮC PHÚ

 

 

 

1

Nguyễn Văn Lực

Bí thư – CT HĐND

 

 

0963326368

2

Nguyễn Anh Thư

Phó bí thư

 

 

0975586324

3

Lê Minh Xuân

PBT-CT UBND

 

 

0983426859

4

Trần Văn Chắt

PCT HĐND

 

 

0989956822

5

Nguyễn Văn Duyên

PCT UBND xã

 

 

01688330881

6

Lê Văn Phúc

PCT UBND xã

 

 

0967391587

7

Lê Văn Định

Trưởng Công an xã

 

 

01645877868

8

Lê Văn Xuân

CHT BCHQS xã

 

 

0987411536

9

Văn phòng

 

0438840173

 

 

XÃ TÂN HƯNG

 

 

 

1

Nguyễn Văn Thu

BT- Chủ tịch HĐND

 

 

0912.772.856

2

Nguyễn Văn Chính

Phó Bí thư Đảng ủy

 

 

0166.7467.060

3

Nguyễn Văn Hùng

PCT.HĐND

 

 

0944.588.118

4

Nguyễn Văn Nghị

PBT- Chủ tịch UBND

 

 

0974.138.491

5

Nguyễn Thành Đảng

PCT.UBND

 

 

0904.953.695

6

Đỗ Văn Nghị

PCT.UBND

 

 

0904953683

7

Đỗ Văn Sáng

Trưởng công an

 

 

0948.216.656

8

Lê Văn Việt

CHT BCHQS

 

 

0948.992.963

XÃ THANH XUÂN

 

 

 

1

Cao Văn Sơn

Bí thư – CT HĐND

 

 

0912.753.569

2

Ngô Văn Sang

Phó bí thư

 

 

0915.084.749

3

Ngô Xuân Trường

PBT-CT UBND

 

 

09.11.22.33.66

4

Nguyễn Văn Hưởng

PCT HĐND

 

 

0989.558.587

5

Chu Văn Phương

PCT UBND xã

 

 

0989.789.851

6

Nguyễn Xuân Minh

PCT UBND xã

 

 

0986.698.117

7

Đỗ Văn Tân

Trưởng Công an xã

 

 

0942.582.688

8

Nguyễn Xuân Hòa

CHT BCHQS xã

 

 

0978.039.085

9

Văn phòng

 

043.5811007

 

 

XÃ TÂN DÂN

 

 

 

1

Nguyễn Văn Tuyết

Bí thư – CT HĐND

04 3581 3200

 

0915458205

2

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Phó bí thư

04 3581 3886

 

01696117059

3

Nguyễn Văn Long

PBT-CT UBND

04 35812356

 

0987603125

4

Lương Huy Tôn

PCT HĐND

04 3581 6624

 

0943018688

5

Ngô Thanh Bình

PCT UBND xã

04 3581 6614

 

0976811109

6

Chu Xuân Tình

PCT UBND xã

04 3991 9279

 

0984088970

7

Phùng Văn Lực

CHT BCHQS xã

 

 

0987489092

8

Trần Văn Toàn

Trưởng Công an xã

 

 

0975345339

9

Văn phòng

 

04 3581 1151

 

 

XÃ MINH PHÚ

 

 

 

1

Dương Ngọc Oanh

BTĐU- CT HĐND

 

 

0913 073 419

2

Vi Thị Thúy Lan

Phó Bí thư Đảng ủy

 

 

0973 392 009

3

Nguyễn Văn Hân

Chủ tịch UBND xã

043 599 0032

 

0976 757 824

4

Nguyễn Văn Hoạt

PCT HĐND xã

 

 

0913 365 026

5

Nguyễn Văn Khỏe

Trưởng Công an xã

 

 

0165 423 5888

6

Nguyễn Thế Lưu

CHT BCHQS xã

 

 

0985 345 129

7

Văn phòng UBND xã

 

043 599 0436

 

 

XÃ QUANG TIẾN

 

 

 

1

Lê Xuân Dũng

BT, Chủ tịch UBND xã

 

 

0912.378.763

2

Nguyễn Quang Trung

Chủ tịch HĐND xã

 

 

0912.485.864

3

Ngô Văn Tú

Phó chủ tịch HĐND

 

 

0987.883.118

4

Nguyễn Mạnh Chính

Phó chủ tịch UBND

 

 

0912.667.394

5

Nguyễn Văn Thi

Phó chủ tịch UBND

 

 

0978.353.190

6

Nguyễn Huy Giới

Trưởng Công an xã

 

 

0912.525.924

7

Nguyễn Văn Sang

CHT BCHQS xã

 

 

0961.469.563

XÃ MINH TRÍ

 

 

 

1

Tạ Văn Viễn

Bí thư – CT HĐND

 

 

0912054357

2

Dương Văn Nhuận

PBT- CT UBND

 

 

0977003757

3

Phùng Minh Cuộc

PCT. HĐND

 

 

0984381125

4

Nguyễn Văn An

PCT. UBND

 

 

0912263940

5

Dương Đức Vượng

PCT. UBND

 

 

0986920758

6

Đinh Văn Bảo

Trưởng Công an

 

 

0987381255

7

Nguyễn Văn Hảo

CHT BCHQS xã

 

 

01692889168

XÃ MAI ĐÌNH

 

 

 

1

Đào Văn Kiêm

BT- CT HĐND xã

 

 

0913309289

2

Nguyễn Văn Thắng

PBT- CT UBND xã

 

 

0913344172

3

Nguyễn Thành Huynh

Phó Bí thư Đảng ủy

 

 

0973174676

4

Ngô Đình Toàn

PCT UBND xã

 

 

0976655889

5

Nguyễn Văn Khoa

PCT UBND xã

 

 

0912352176

6

Nguyễn Văn Long

PCT HĐND xã

 

 

0917945568

7

Nguyễn Hữu Trình

Trưởng Công an xã

 

 

043.9953277

8

Nguyễn Thành Công

CHT BCHQS

 

 

0984995603

XÃ PHÚ MINH

 

 

 

1

Nguyễn Quang Trung

Bí thư Đảng ủy

(04) 38846546

 

0912779367

2

Nguyễn Văn Dẹp

PBT, PCT UBND xã

(04) 38840017

 

0945655642

3

Nguyễn Văn Thành

PBT, PCT UBND xã

 

 

0915201169

4

Dương Đào Hân

Chủ tịch HĐND xã

 

 

0916068716

5

Trần Văn Thành

PCT HĐND xã

 

 

0904944894

6

Nguyễn Khắc Đại

Trưởng công an xã

(04) 38840018

 

0915545505

7

Nguyễn Kim Thanh

CHT BCHQS xã

 

 

0947077390

8

Văn phòng

 

(04) 38840017