NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Huyện Sóc Sơn thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới của 5 xã: Tân Minh, Bắc Sơn, Kim Lũ, Minh Phú.
Ngày đăng 11/11/2019 | 15:45  | Lượt xem: 291

Căn cứ các Quyết định, Chương trình, Kế hoạch, hướng dẫn của Chính Phủ, thành phố, huyện: Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Chương trình số 02-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ  về việc ban hành hướng dẫn quy định điều kiện, trình, thủ tục, hồ sơ xét,  công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Hướng dẫn số 48/HD-SNN ngày 27/6/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về việc hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 70/KH-BCĐ ngày 10/10/2019 của BCĐ Chương trình  02/CT/TU huyện về đánh giá kết  quả thực hiện chương trình 02CTr/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống của nhân dân;
        Từ ngày 29/10/2019 đến ngày 31/10/2019, Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã về làm việc với 05 xã Tân Minh, Bắc Sơn, Kim Lũ, Minh Phú và Xuân Thu để thẩm định chấm điểm kết quả xây dựng NTM theo kế hoạch. (Đồng chí Hoàng Chí Dũng- Trưởng phòng Kinh tế huyện- Tổ trưởng). Tổ công tác đã chấm điểm kết quả thực hiện xây dựng NTM với 03 nội dung: (1) Theo 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (2) Kết quả xin ý kiến sự hài lòng của người dân đối với xây dựng nông thôn mới. (3) Về hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận xã đạt chuẩn của từng xã.Theo kết quả thẩm định:
          1. Về thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới: 03 xã: Bắc Sơn, Kim Lũ, Xuân Thu đã thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (Trong đó: Xã Xuân Thu: đạt 96,65/100 điểm; Xã Bắc Sơn: đạt 96,45/100 điểm; Xã Kim Lũ: đạt 97,5/100 điểm. 02 xã: Tân Minh, Minh Phú: thực hiện hoàn thành 18/19 tiêu chí, 01 tiêu chí trường học cơ bản đạt, kế hoạch tháng 12/2019 thực hiện xong công tác đầu tư xây dựng, thẩm định trường chuẩn quốc gia.
          2. Về việc thực hiện xin ý kiến sự hài lòng của người dân đối với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã: 18/18 chỉ tiêu trong phiếu hỏi ý kiến người dân ở 05 xã Minh Phú, Xuân Thu, Tân Minh, Kim Lũ, Bắc Sơn đều đạt từ trên 80% trở lên. (xã Tân Minh 18 chỉ tiêu đều đạt trên 90% người dân được lấy ý kiến hài lòng).  Chỉ tiêu số 19 về hài lòng kết quả chung về xây dựng nông thôn của xã: Tất cả 5 xã đều đạt trên 90% (Tân Minh đạt 99,5%, Kim Lũ đạt 94,6%, Minh Phú đạt 99,2%. Xuân Thu đạt 96,08%. Bắc Sơn đạt 96,9%).
         3. Về hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận xã đạt chuẩn: UBND các xã đã thực hiện đúng thủ tục và lập hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ  về việc ban hành hướng dẫn quy định điều kiện, trình, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã quy trình thực hiện hướng dẫn số Hướng dẫn số 122/HD-MTTTW-BTT, ngày 16/01/2019 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.  BCĐ, UBND các  xã  đã tiến hành công khai toàn bộ quy trình, thủ tục, kết quả thực hiện 19 tiêu chí đến toàn thể BCĐ, BQL, các ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn.
          Tại các buổi thẩm định, Tổ công tác đã tổng hợp các hồ sơ minh chứng đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới (các quyết định trường chuẩn, quyết định công nhận làng văn hóa, trạm y tế đạt chuẩn, các bằng khen, giấy khen của hệ thống chính trị, hình ảnh về kết quả xây dựng nông thôn mới…và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, BCĐ Chương trình 02/CTr/HU của huyện để có chỉ đạo tiếp theo nhằm sớm hoàn thành 05 xã NTM trong năm 2019 theo kế hoạch./.

                                      VĂN PHÒNG HĐND- UBND HUYỆN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1234
Lượt truy cập trong tuần: 23813
Lượt truy cập trong tháng: 75675
Lượt truy cập trong năm: 75675
Tổng số truy cập: 2366974