PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS nCoV

Danh sách đường link xem dữ liệu nhập F0 điều trị tại từng xã:
Ngày đăng 05/01/2022 | 10:33  | Lượt xem: 467

Danh sách đường link xem dữ liệu nhập F0 điều trị tại từng xã:
1. TYT Phù Lỗ:   https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/96c37192-e1b7-4c78-8020-f3108bd079e0
2. TYT Xuân Giang: https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/4381e8d1-8a19-4a92-a898-dc055eca8c6f
3. TYT Trung Giã : https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/1d72f562-f919-4b40-9f4d-1f7f18dadfe4
4. TYT Thanh Xuân: https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/d0c2afe8-ac54-4775-a842-bf38dba36440
5. TYT Tân Hưng: https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/2333e319-e56d-43dc-9e6a-ee04588acddb
6. TYT Xuân Thu: https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/337da3d0-535b-44ff-b28a-18ed47deefe4
7. TYT Minh Phú : https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/233228e8-d24f-4db2-998a-a81fa18dd923
8. TYT Hồng Kỳ: https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/ec657f13-d049-4af3-9ca6-f4cbcca08347
9. TYT Phù Linh: https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/7bdf5a4a-3aa4-4f16-9315-d8d88560b364
10. TYT Phú Minh: https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/1d47d9fe-b6c5-4b0f-a2d6-69644ff803fa
11. TYT Việt Long: https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/cd7fd561-103f-496a-8b87-ded1aa1d1317
12. TYT Bắc Sơn: https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/bdfe0ed9-1b0c-4f34-8151-a1c2b33ad1d6
13. TYT Mai Đình: https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/e3777526-325b-452f-b0de-ca4672ce8e41
14. TYT Hiền Ninh: https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/3b8abac1-6eba-43b9-a7f1-0288b1f23469
15. TYT Đông Xuân:https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/e95132d4-be25-4e08-86bd-fe3541cb979e
16. TYT Bắc Phú: https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/b8ec8b74-cae9-415d-aaf4-f56a58753c00
17. TYT Quang Tiến: https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/1b3df597-5e64-4fbf-bb13-8efa4c0aa466
18. TYT Tiên Dược: https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/1258bcb4-5acf-4e10-80e1-8ae06af533ad
19. TYT Nam Sơn: https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/5860686f-ccc6-40d9-8467-426a247eda24
20. TYT Thị trấn Sóc Sơn: https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/7c575943-8e5c-4d36-bb21-47e789fac19a
21. TYT Minh Trí: https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/45c6a057-aea4-4f4d-838b-7c6149f9ce31
22. TYT Kim Lũ: https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/a2094cf0-1a57-4780-9d6e-1ffbb3808295
23. TYT Tân Minh: https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/422c13d0-c2fc-4cc3-8620-1c76186815fc
24. TYT Phú Cường: https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/85b8c156-9e0e-4aac-b6e0-1a793c7794d6
25. TYT Đức Hòa: https://f0tainha.yte360.com/dashboardhn-ui/#/dashboardxa/b47773f7-5ba7-4af8-a71a-12f802aa98aa