PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS nCoV

VB: 3261/STP-PBGDPL V/v tổ chức tuyến truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 15/12/2021 | 09:49  | Lượt xem: 373

VB: 3261/STP-PBGDPL V/v tổ chức tuyến truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT (HÀNH CHÍNH, HÌNH SỰ ) TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19