QUY HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Định Hướng Kế Hoạch UBND Huyện
Ngày đăng 04/06/2014 | 00:00  | Lượt xem: 904

  MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HUYỆN SÓC SƠN GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

Phương hướng, mục tiêu đến năm 2015 của Sóc Sơn là: Phát huy lợi thế,

khai thác có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và

bền vững. Đưa Sóc Sơn trở thành vùng phát triển của Thủ đô Hà Nội

 

 

Các chỉ tiêu kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015

 

 

 

 

A.

 

Các chỉ tiêu về kinh tế

1.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế do huyện quản lý 15-17%/năm, trên địa bàn từ 17-19%/năm. Trong đó:

- Tăng trưởng công nghiệp-xây dựng 19-21%/năm (trên địa bàn 20-22%/năm);

(Trong đó tăng trưởng công nghiệp 22-24%/năm (trên địa bàn 24-26%/năm).

- Các ngành dịch vụ 17-18%/năm (trên địa bàn 19-20%/năm);

- Nông  nghiệp  2,5 - 3%/năm.

2.

Cơ cấu kinh tế cuối nhiệm kỳ:

- Huyện quản lý: Công nghiệp (62% ) -Dịch vụ (29%) - Nông nghiệp (9%).

- Trên địa bàn: Công nghiệp (78%) - Dịch vụ (18%)- Nông nghiệp (4%).

+ Trong cơ cấu ngành nông nghiệp: chăn nuôi, thủy sản 65% - trồng trọt 35%.

3.

Hoàn thành dồn điền đổi thửa ở các vùng sản xuất nông nghiệp ổn định.

4.

Thu ngân sách do huyện quản lý tăng 20%/năm (không kể thu đấu giá đất).

5.

Thu nhập bình quân đầu người đến 2015 đạt trên 30 triệu đồng/người/năm.

6.

Giá trị trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản/ha đất nông nghiệp đến 2015 đạt 100 triệu đồng trở lên.

 

B.

 

Các chỉ tiêu văn hoá - xã hội

1.              

Đến năm 2015, 100% các xã đạt từ 10/19 tiêu chí nông thôn mới trở lên (trong đó: có 6 xã hoàn thành, 8 xã đạt trên 2/3 số tiêu chí).

2.              

Tỷ lệ lao động công nghiệp - dịch vụ đến 2015 chiếm trên 60%.

3.              

Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2015 đạt trên 30%.

4.              

Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đến cuối nhiệm kỳ trên 50%.

5.              

Tỷ lệ gia đình văn hoá trên 90%, thôn làng, khu dân cư văn hoá trên 50%.

6.              

Hoàn thành xây dựng 100% các trung tâm văn hoá - thể thao thôn làng.

7.              

Giảm tỉ suất sinh năm 2015 dưới 17‰, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 7%.

8.              

Giảm tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng năm 2015 còn dưới 8%.

9.              

Giảm tỉ lệ hộ nghèo năm 2015 dưới 3%.

10.          

Giải quyết việc làm hàng năm 8.000 - 8.500 lao động.

11.          

Tỷ lệ thu gom, vận chuyển rác thải 90%; có 100% khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường.

12.          

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2015 đạt 100%, trong đó tỷ lệ sử dụng nước sạch trên 20%.

 

 

 

 

Giải Pháp chủ yếu:

 

-  Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng;

- Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, trọng tâm là thực hiện tốt giải phóng mặt bằng;

 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ.

 

Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; tạo được tiền đề cho việc phát triển các ngành dịch vụ, du lịch, đưa dịch vụ, du lịch dần có tỷ trọng tương xứng với công nghiệp trong giai đoạn từ 2015 - 2020.

- Tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác qui hoạch, quản lý qui hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường, trật tự xây dựng và thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng

 

- Từng bước thực hiện xây dựng nông thôn mới, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất  kỹ thuật, hạ tầng nông thôn.

 

- Phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

- Phát triển giáo dục - đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ.

- Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

 

Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội.

 

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo phương châm "sâu sát, quyết liệt, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm", đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông", ứng dụng tin học trong quản lý hành chính từ huyện đến xã.