QUY HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Danh mục tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 4-HĐND huyện khóa XIX
Ngày đăng 27/06/2017 | 05:49  | Lượt xem: 682

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 . Tải tài liệu tại đây

 

2. Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XIX. Tải tài liệu tại đây

 

3. Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2017. Tải tài liệu tại đây

 

4. Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2017. Tải tài liệu tại đây 

 

5. Báo cáo kết quả đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tải tài liệu tại đây

 

6. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Tải tài liệu tại đây

 

7. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tải tài liệu tại đây

 

8. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Tải tài liệu tại đây

 

9.Báo cáo công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, trật tự xây dựng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Tải tài liệu tại đây