THÔNG BÁO

UBND Huyện Sóc Sơn ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2024 về kiểm tra công vụ năm 2024
Ngày đăng 12/01/2024 | 10:10  | Lượt xem: 969

XEM KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY

 Tiếp tục thực hiện nội dung chủ đề công tác năm 2024 “ Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 22/12/2023 về kiểm tra công vụ năm 2024 của UBND Thành phố Hà Nội.

UBND huyện ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Thông qua hoạt động kiểm tra để góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm kỷ cương, kỷ cương hành chính; đánh giá những ưu điểm, mặt tích cực; đồng thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, gây bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ; đề xuất cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố, Huyện ủy và UBND huyện giao, đảm bảo các chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức (đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp); có phong cách ứng xử văn minh; xây dựng nề nếp, ý thức tôn trọng kỷ luật; kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ.

- Tạo bước chuyển mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; nêu cao tinh thần gương mẫu, thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu; hướng tới một nền hành chính trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân.

- Phát hiện, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ.

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức, công tác tiếp công dân theo quy định của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền những nội dung về thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ.

2. Yêu cầu

- Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan và trung thực.

- Không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng kiểm tra công vụ.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

1. Đối tượng

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại: các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn và các đơn vị nghiệp công lập thuộc huyện.

2. Nội dung

Công tác kiểm tra công vụ được thực hiện đối với các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung vào một số nội dung trọng tâm như sau:

- Việc tổ chức triên khai các nội dung công việc, nhiệm vụ được Thành ủy, UBND Thành phố giao gắn liền với việc thực hiện chủ đề năm của Thành phố về: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

- Việc triển khai thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

- Việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 154-KH/HU ngày 31/8/2023 của Huyện ủy Sóc Sơn về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/HU, Kế hoạch số 171-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 29/9/2023 thực hiện Chỉ thị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Sóc Sơn.

- Việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

-Việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện các quy tắc ứng xử của CBCCVC, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Việc triển khai chương trình, kế hoạch công tác của UBND huyện năm 2024.

- Việc bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bộ thủ tục hành chính, quy trình, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, UBND huyện trong thực thi công vụ.

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách về công tác quản lý biên chế tiền lương; công tác quản lý, đôn đốc việc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tại thời điểm trước, trong khi tiến hành kiểm tra công vụ; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư; việc thực hiện kỷ cương hành chính…

- Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra của Đoàn Kiểm tra công vụ.

3. Phương pháp

UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra công vụ tiến hành kiểm tra tại các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bao gồm:

- Kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra theo chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND huyện hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức.

- Kiểm tra đột xuất (không thông báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí không tự chủ của phòng Nội vụ được UBND huyện giao tại Quyết định số 8938/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch – xã hội và Dự toán thu chi ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2024.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Ni v

Là cơ quan thường trực của Đoàn Kiểm tra công vụ huyện có trách nhiệm:

- Dự thảo trình UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công vụ huyện để tiến hành hoạt động kiểm tra công vụ.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tổ chức kiểm tra công vụ đột xuất hoặc theo kế hoạch, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện và Thành phố.

- Dự thảo trình UBND huyện báo cáo kết quả kiểm tra công vụ theo quý (trước ngày 15 của tháng cuối quý) và năm (trước ngày 15/12), gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo đúng quy định.

2. Đoàn kiểm tra công vụ huyện

2.1. Thành phần Đoàn kiểm tra công vụ

Thành phần Đoàn kiểm tra công vụ huyện do Chủ tịch UBND huyện ra quyết định thành lập;

Cơ cấu của Đoàn kiểm tra công vụ huyện bao gồm: Trưởng đoàn là Trưởng phòng Nội vụ; Phó trưởng đoàn thường trực là Phó trưởng phòng Nội vụ; các Phó trưởng đoàn là Phó trưởng phòng Văn hóa và thông tin; Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Thành viên là công chức tại các phòng: Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp, Văn hóa và thông tin, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế; Tài nguyên và môi trường; Quản lý đô thị và Văn phòng HĐND –UBND huyện.

Các đơn vị có cơ cấu thành phần trong Đoàn kiểm tra công vụ huyện gửi thông tin thành viên tham gia đoàn kiểm tra công vụ năm 2024 về UBND huyện (qua phòng Nội vụ, liên hệ đồng chí Lê Thu Thủy – Chuyên viên phòng Nội vụ) trước ngày 09/01/2024. Giao phòng Nội vụ tham mưu quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công vụ huyện xong trước ngày 15/01/2024.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Nhiệm vụ

          Đoàn kiểm tra công vụ huyện có nhiệm vụ sau đây:

          - Triển khai các hoạt động kiểm tra công vụ theo nội dung nêu trong Kế hoạch này;

- Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ được giao; báo cáo định kỳ 6 tháng và cả năm về kết quả kiểm tra công vụ;

- Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Đoàn kiểm tra do Trưởng đoàn kiểm tra phân công.

b) Quyền hạn

- Đoàn kiểm tra công vụ huyện có quyền hạn sau đây:

Được yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn là đối tượng kiểm tra, báo cáo, giải trình, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra (trừ những thông tin, tài liệu quản lý theo chế độ mật) và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tổ chức khắc phục thiếu sót, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định trong quá trình thực thi công vụ; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan tổ chức, cá nhân thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra công vụ.

- Ban hành thông báo kết quả kiểm tra hoặc kết luận kiểm tra; kiến nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm, có biện pháp khắc phục tồn tại, thiếu sót được nêu ra qua hoạt động kiểm tra công vụ.

- Đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, cá nhân, trong việc thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra công vụ huyện.

- Được sử dụng các phương tiện thu phát thông tin để phục vụ hoạt động kiểm tra.

3. Các phòng, ban, cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn

- Phối hợp với Đoàn kiểm tra công vụ của huyện trong việc báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu, tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra công vụ thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí thủ trưởng đơn vị.

- Tổ chức thực hiện kiến nghị, yêu cầu, kết luận của Đoàn Kiểm tra công vụ huyện; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về kết quả kiểm tra công vụ tại cơ quan, đơn vị mình với UBND huyện (qua phòng Nội vụ để tổng hợp);

- Tổng hợp kết quả kiểm tra công vụ 06 tháng (trước ngày 10/6/2024), cả năm (trước ngày 10/12/2024), gửi phòng Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND   huyện.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công vụ trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2024, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Lê Thu Thủy - Phòng Nội vụ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 211
Lượt truy cập trong tuần: 3239
Lượt truy cập trong tháng: 27331
Lượt truy cập trong năm: 394459
Tổng số lượt truy cập: 6143023