THÔNG TIN CÔNG KHAI

V.v công bố và lấy ý kiến tham gia dự thảo báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới huyện giai đoạn 2010-2020
Ngày đăng 11/06/2020 | 15:52  | Lượt xem: 529

Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

PHỤ LỤC KÈM THEO