THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
2 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
3 Thủ tục thôi làm hòa giải viên UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
4 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
5 Thủ tục bầu hòa giải viên UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
6 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
7 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
8 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
9 Thủ tục trả lại tài sản UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
10 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
11 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
12 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
13 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
14 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
15 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
16 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
17 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
18 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
19 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
20 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Tư Pháp cũ