THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký khi hợp tác xã tách UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
3 Mua hóa đơn lẻ UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
4 Mua quyển hóa đơn UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
5 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
6 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
7 Quyết định tiêu huỷ tài sản công UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
8 Quyết định thanh lý tài sản công UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
9 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
10 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
11 Quyết định bán tài sản công UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
12 Quyết định điều chuyển tài sản công UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
13 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
14 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
15 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
16 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
17 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư UBND Cấp xã Tài chính kế hoạch
18 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp huyện UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
19 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
20 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch