THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội - 1.006886
Loại thủ tục Văn hóa
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã. Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhận Hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. + Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả. + Nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại cho Tổ chức, cá nhân và hướng dẫn cho Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định. - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và tham mưu cho UBND quận, huyện, thị xã trong việc cấp giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động. + Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Phòng Văn hóa thông tin thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng được yêu cầu, Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu cho UBND quận, huyện, thị xã có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

 

Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu

Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị các thủ tục để thực hiện kiểm tra thực tế: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, Phòng Văn hóa và Thông tin thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra thực tế tại vị trí, công trình xây dựng cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động. Kết quả kiểm tra thực tế được lập thành Biên bản kiểm tra, làm căn cứ để tham mưu cho UBND quận, huyện, thị xã trong việc cấp phép xây dựng.
Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế, phòng Văn hóa thông tin có trách nhiệm tham mưu cho UBND quận, huyện, thị xã cấp giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động cho tổ chức, cá nhân.

 

Trường hợp từ chối

UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho các tổ chức, cá nhân biết.

Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc Lệ phí : 150.000 đồng/01 giấy phép (cấp giấy phép xây dựng mới) Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc Lệ phí : 150.000 đồng/01 giấy phép (cấp giấy phép xây dựng mới) Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã (Các hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính chỉ được tiếp nhận và giải quyết khi những giấy tờ trong hồ sơ được chứng thực theo đúng quy định của pháp luật, có thông tin liên hệ đầy đủ và hồ sơ đầy đủ theo quy định)
Thành phần số lượng hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu) Đơn đề nghị cấp GPXD công trình xây dựng cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao (xuất trình bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao được chứng thực hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình đối với trường hợp thuê đất hoặc thuê công trình để xây dựng cột ăng ten   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao (xuất trình bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao được chứng thực hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đối với công trình xây dựng trạm, cột phát sóng tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, gồm: + Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100-1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình; + Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50-1/200; + Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100-1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 (đối với công trình xây dựng và lắp đặt trên mặt đất), kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về cấp điện; hệ thống tiếp đất, chống sét, tỷ lệ 1/50-1/200   Bản chính: 0
Bản sao: 0
Thời hạn giải quyết 15
Đối tượng thực hiện

Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Giấy phép xây dựng công trình đối với trường hợp phải xin phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp công trình đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Lệ phí 150.000
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu download
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Việc xây dựng cột ăng ten phải phù hợp với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội (phải phù hợp với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 5800/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND Thành phố; phù hợp với Kế hoạch phát triển trạm BTS của doanh nghiệp viễn thông đã được UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông chấp thuận). - Công trình cột ăng ten được xây dựng phải đảm bảo chất lượng, an toàn cho người và các công trình lân cận; đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành; đảm bảo cảnh quan, môi trường và mỹ quan đô thị; - Thiết kế xây dựng công trình cột ăng ten phải được thẩm tra, thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng; - Cột ăng ten xây dựng trong khu vực sân bay, trong phạm vi vùng trời lân cận của sân bay có độ cao trên 45m so với mặt đất tự nhiên phải xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ về quản lý độ cao chứng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam; - Yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng chung cơ sở hạ tầng nhà trạm, cột ăng ten trong phạm vi 100 mét tại khu vực nội thành và 500 mét tại khu vực ngoại thành. Trường hợp xây dựng cột ăng ten mới gần với cột ăng ten hiện có thì doanh nghiệp xây dựng cột ăng ten mới phải sử dụng chung cơ sở hạ tầng với cột ăng ten hiện có. Các Công trình cột Ăng ten được miễn giấy phép (phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội): - Công trình cột ăng ten thuộc hệ thống cột ăng ten nằm ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. - Công trình cột ăng ten không cồng kềnh tại khu vực đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. - Công trình cột ăng ten khác thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định có liên quan.
Cơ sở pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
50/2014/QH13 Xây dựng 18-06-2014  
59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng 18-06-2015 Chính phủ
03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng 10-03-2016  
15/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng 30-06-2016 Bộ Xây dựng
32/2016/NĐ-CP Nghị định 32/2016/NĐ-CP - Quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. 06-05-2016 Chính phủ
53/2017/NĐ-CP Nghị định 53/2017/NĐ-CP 08-05-2017 Chính phủ
15/2016/TTLT-BTTTT-BXD Thông tư liên tịch 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD 22-06-2016  
07/2017/QĐ-UBND Quyết định 07/2017/QĐ-UBND 17-03-2017  
39/2017/QĐ-UBND Quyết định 39/2017/QĐ-UBND 01-12-2017