THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị - 2.000414.000.00.00.H26
Loại thủ tục Nội vụ
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Trình tự thực hiện Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.
Bước 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc   10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Trực tuyến 10 Ngày làm việc   10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc   10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địn
Thành phần số lượng hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen của cấp trình khen   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thưởng (Mẫu tập thể) Mẫu số 01.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thưởng (Mẫu cá nhân) Mẫu số 02.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Biên bản xét khen thưởng.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Thời hạn giải quyết 10
Đối tượng thực hiện

Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định của định của Chủ tịch UBND huyện tặng thưởng Bằng khen

Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu download download
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng
Cơ sở pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
15/2003/QH11 Luật 15/2003/QH11 - Thi đua, khen thưởng 26-11-2003 Quốc Hội
47/2005/QH11 Luật 47/2005/QH11 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 14-06-2005 Quốc Hội
39/2013/QH13 Luật 39/2013/QH13 16-11-2013 Quốc Hội
91/2017/NĐ-CP Nghị định 91/2017/NĐ-CP 31-07-2017 Chính phủ
08/2017/TT-BNV Thông tư 08/2017/TT-BNV 27-10-2017 Bộ Nội vụ