THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở - 1.000843.000.00.00.H26
Loại thủ tục Nội vụ
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Trình tự thực hiện Bước 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng.
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc   10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Trực tuyến 10 Ngày làm việc   10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc   10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Thành phần số lượng hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cấp trình khen thưởng   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị (kèm theo danh sách các các nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của cấp trình khen.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo thành tích của các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, trong báo cáo thành tích phải nêu rõ nội dung phát minh, sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học, công nghệ, sáng tác hoặc sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong trường hợp đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Thời hạn giải quyết 10
Đối tượng thực hiện

Công dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng

Cơ sở pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
15/2003/QH11 Luật 15/2003/QH11 - Thi đua, khen thưởng 26-11-2003 Quốc Hội
47/2005/QH11 Luật 47/2005/QH11 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 14-06-2005 Quốc Hội
39/2013/QH13 Luật 39/2013/QH13 16-11-2013 Quốc Hội
91/2017/NĐ-CP Nghị định 91/2017/NĐ-CP 31-07-2017 Chính phủ
08/2017/TT-BNV Thông tư 08/2017/TT-BNV 27-10-2017 Bộ Nội vụ