THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến - 2.000305.000.00.00.H26
Loại thủ tục Nội vụ
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Trình tự thực hiện Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng.
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc   10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Trực tuyến 10 Ngày làm việc   10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc   10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Thành phần số lượng hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Biên bản bình xét thi đua.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Thời hạn giải quyết 10
Đối tượng thực hiện

Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.

Cơ sở pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
15/2003/QH11 Luật 15/2003/QH11 - Thi đua, khen thưởng 26-11-2003 Quốc Hội
47/2005/QH11 Luật 47/2005/QH11 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 14-06-2005 Quốc Hội
39/2013/QH13 Luật 39/2013/QH13 16-11-2013 Quốc Hội
91/2017/NĐ-CP Nghị định 91/2017/NĐ-CP 31-07-2017 Chính phủ
08/2017/TT-BNV Thông tư 08/2017/TT-BNV 27-10-2017 Bộ Nội vụ