THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến - 2.000305.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Nội vụ
2 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở - 1.000843.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Nội vụ
3 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến - 2.000402.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Nội vụ
4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị - 2.000414.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Nội vụ
5 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở - 2.000794.000.00.00.H26 UBND Cấp xã Văn hóa
6 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng - 1.008901.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Văn hóa
7 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng - 1.008898.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Văn hóa
8 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện - 1.003635.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Văn hóa
9 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa - 1.001120.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Văn hóa
10 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm - 1.000954.000.00.00.H26 UBND Cấp xã Văn hóa
11 Thủ tục cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội - 1.006886 UBND cấp huyện Văn hóa
12 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - 2.001786.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Văn hóa
13 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - 2.001884.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Văn hóa
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - 2.001885.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Văn hóa
15 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) - 1.001874.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Văn hóa
16 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) - 1.003103.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Văn hóa
17 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) - 1.003140.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Văn hóa
18 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) - 1.003226.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Văn hóa
19 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) - 1.003243.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Văn hóa
20 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã - 1.003622.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Văn hóa