THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
201 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao UBND cấp huyện Tài nguyên môi trường
202 Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. UBND cấp huyện Tài nguyên môi trường
203 Đăng ký khai thác nước dưới đất UBND cấp huyện Tài nguyên môi trường
204 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh UBND cấp huyện Tài nguyên môi trường
205 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu UBND cấp huyện Tài nguyên môi trường
206 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất. UBND cấp huyện Tài nguyên môi trường
207 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. UBND cấp huyện Tài nguyên môi trường
208 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ. UBND cấp huyện Tài nguyên môi trường
209 Thu hồi đất UBND cấp huyện Tài nguyên môi trường
210 Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất. UBND cấp huyện Tài nguyên môi trường
211 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường UBND cấp huyện Tài nguyên môi trường
212 Đăng ký khai thác nước dưới đất UBND Cấp xã Tài nguyên môi trường
213 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh UBND Cấp xã Tài nguyên môi trường
214 Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất. UBND Cấp xã Tài nguyên môi trường
215 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. UBND Cấp xã Tài nguyên môi trường
216 Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường UBND Cấp xã Tài nguyên môi trường
217 Thủ tục xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích UBND Cấp xã Tài nguyên môi trường
218 Thủ tục xác nhận liệt sĩ Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Lao động, thương binh - xã hội
219 Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Liên thông trung ương Lao động, thương binh - xã hội
220 Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Liên thông trung ương Lao động, thương binh - xã hội