THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
41 Quyết định thanh lý tài sản công UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
42 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
43 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
44 Quyết định bán tài sản công UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
45 Quyết định điều chuyển tài sản công UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
46 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
47 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
48 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
49 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
50 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
51 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp huyện UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
52 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
53 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
54 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
55 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
56 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
57 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
58 Giải thể tự nguyện hợp tác xã UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
59 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
60 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch