THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
61 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
62 Đăng ký khi hợp tác xã chia UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
63 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
64 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
65 Đăng ký thành lập hợp tác xã UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
66 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
67 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
68 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
69 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
70 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
71 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
72 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
73 Thủ tục thôi làm hòa giải viên UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
74 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
75 Thủ tục bầu hòa giải viên UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
76 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
77 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
78 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
79 Thủ tục trả lại tài sản UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
80 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường UBND cấp huyện Tư Pháp cũ