THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
101 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
102 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
103 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
104 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
105 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
106 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
107 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
108 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
109 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
110 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
111 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
112 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
113 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
114 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
115 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
116 Đăng ký nuôi con nuôi thực tế UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
117 Đăng ký nuôi con nuôi (đối với trẻ đang ở tại cơ sở nuôi dưỡng) UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
118 Đăng ký nhận con nuôi (đối với trẻ em tại gia đình/trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng) UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
119 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
120 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản UBND cấp huyện Tư Pháp cũ