THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
121 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
122 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
123 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
124 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
125 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
126 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
127 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
128 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
129 Thủ tục đăng ký giám hộ UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
130 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
131 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
132 Thủ tục đăng ký lại khai tử UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
133 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
134 Thủ tục đăng ký khai tử UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
135 Thủ tục đăng ký lại kết hôn UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
136 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
137 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
138 Thủ tục đăng ký lại khai sinh UBND Cấp xã Văn hóa
139 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
140 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động UBND Cấp xã Văn hóa