THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
161 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội UBND cấp huyện Văn hóa
162 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa UBND cấp huyện Văn hóa
163 Xét tặng Danh hiệu Gia đình văn hóa UBND Cấp xã Nội vụ
164 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND Cấp xã Nội vụ
165 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND Cấp xã Nội vụ
166 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND Cấp xã Nội vụ
167 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm UBND cấp huyện Văn hóa
168 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” UBND cấp huyện Văn hóa
169 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” UBND cấp huyện Văn hóa
170 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UBND cấp huyện Văn hóa
171 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UBND cấp huyện Văn hóa
172 THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP TRONG ĐỊA BÀN MỘT XÃ CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC UBND Cấp xã Nội vụ
173 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” UBND cấp huyện Văn hóa
174 THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG UBND Cấp xã Nội vụ
175 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG ĐẾN ĐỊA BÀN XÃ KHÁC UBND Cấp xã Nội vụ
176 Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke UBND cấp huyện Văn hóa
177 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG TRONG ĐỊA BÀN MỘT XÃ UBND Cấp xã Nội vụ
178 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA NHÓM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG UBND Cấp xã Nội vụ
179 THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT XÃ UBND Cấp xã Nội vụ
180 THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT XÃ UBND Cấp xã Nội vụ