VĂN BẢN PHÁP QUY

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin

Ngày đăng 30/10/2018 | 04:57  | Lượt xem: 4
Số văn bản 03 Ký hiệu văn bản QĐ-UBND Ngày ban hành 10/5/2017 Người ký ...

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin

Ngày đăng 30/10/2018 | 12:00  | Lượt xem: 5
Số văn bản 03 Ký hiệu văn bản QĐ-UBND Ngày ban hành 10/5/2017 Người ký ...

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Đô Thị

Ngày đăng 12/05/2018 | 12:00  | Lượt xem: 4
Số văn bản 08 Ký hiệu văn bản QĐ-UBND Ngày ban hành 10/5/2017 Người ký ...

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện

Ngày đăng 12/05/2018 | 12:00  | Lượt xem: 4
Số văn bản 06 Ký hiệu văn bản QĐ-UBND Ngày ban hành 10/5/2017 Người ký ...

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng 12/05/2017 | 12:00  | Lượt xem: 6
Số văn bản 11 Ký hiệu văn bản QĐ-UBND Ngày ban hành 10/5/2017 Người ký ...

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh Tế

Ngày đăng 12/05/2017 | 12:00  | Lượt xem: 4
Số văn bản 10 Ký hiệu văn bản QĐ-UBND Ngày ban hành 10/5/2017 Người ký ...

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày đăng 12/05/2017 | 12:00  | Lượt xem: 3
Số văn bản 09 Ký hiệu văn bản QĐ-UBND Ngày ban hành 10/5/2017 Người ký ...

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ

Ngày đăng 12/05/2017 | 12:00  | Lượt xem: 5
Số văn bản 01 Ký hiệu văn bản QĐ-UBND Ngày ban hành 10/5/2017 Người ký ...

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch

Ngày đăng 12/05/2017 | 12:00  | Lượt xem: 3
Số văn bản 07 Ký hiệu văn bản QĐ-UBND Ngày ban hành 10/5/2017 Người ký ...

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng 12/05/2017 | 12:00  | Lượt xem: 4
Số văn bản 05 Ký hiệu văn bản QĐ-UBND Ngày ban hành 10/5/2017 Người ký ...

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp

Ngày đăng 12/05/2017 | 12:00  | Lượt xem: 5
Số văn bản 04 Ký hiệu văn bản QĐ-UBND Ngày ban hành 10/5/2017 Người ký ...

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế

Ngày đăng 12/05/2017 | 12:00  | Lượt xem: 2
Số văn bản 02 Ký hiệu văn bản QĐ-UBND Ngày ban hành 10/5/2017 Người ký ...

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn

Ngày đăng 12/05/2017 | 12:00  | Lượt xem: 3
Số văn bản 12 Ký hiệu văn bản QĐ-UBND Ngày ban hành 10/5/2017 Người ký ...