THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
181 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG UBND Cấp xã Nội vụ
182 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG UBND Cấp xã Nội vụ
183 Cấp lại GPXD (do UBND cấp huyện thực hiện) UBND cấp huyện Quản lý đô thị
184 Cấp GPXD di dời công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện UBND cấp huyện Quản lý đô thị
185 Cấp GPXD cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện UBND cấp huyện Quản lý đô thị
186 Cấp GPXD công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện UBND cấp huyện Quản lý đô thị
187 Cấp GPXD công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện UBND cấp huyện Quản lý đô thị
188 Cấp GPXD cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện UBND cấp huyện Quản lý đô thị
189 Cấp GPXD công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện UBND cấp huyện Quản lý đô thị
190 Cấp GPXD công trình không theo tuyến thuốc thẩm quyền UBND cấp huyện UBND cấp huyện Quản lý đô thị
191 Cấp GPXD nhà ờ riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn: UBND cấp huyện Quản lý đô thị
192 Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại đô thị: UBND cấp huyện Quản lý đô thị
193 Cấp phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè: UBND cấp huyện Quản lý đô thị
194 Cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông: UBND cấp huyện Quản lý đô thị
195 Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè. UBND cấp huyện Quản lý đô thị
196 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) UBND cấp huyện Quản lý đô thị
197 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh UBND cấp huyện Quản lý đô thị
198 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh: UBND cấp huyện Quản lý đô thị
199 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang. UBND Cấp xã Quản lý đô thị
200 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá mua nhà đất. UBND cấp huyện Tài nguyên môi trường