THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
21 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện - 1.003645.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Văn hóa
22 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa - 1.000933.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Văn hóa
23 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm - 2.000440.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Văn hóa
24 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị - 1.004622.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Văn hóa
25 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới - 1.004644.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Văn hóa
26 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới - 1.004646.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Văn hóa
27 Thủ tục công nhận lại Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa UBND cấp huyện Văn hóa
28 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)- 1.000903.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Văn hóa
29 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke- 1.000963.000.00.00.H26 UBND cấp huyện Văn hóa
30 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư - 1.005416.000.00.00.H26 UBND Cấp xã Tài chính kế hoạch
31 2.002228 - Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác UBND Cấp xã Tài chính kế hoạch
32 Thông báo thay đổi tổ hợp tác UBND Cấp xã Tài chính kế hoạch
33 Thông báo thành lập Tổ hợp tác UBND Cấp xã Tài chính kế hoạch
34 Đăng ký khi hợp tác xã tách UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
35 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
36 Mua hóa đơn lẻ UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
37 Mua quyển hóa đơn UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
38 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
39 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch
40 Quyết định tiêu huỷ tài sản công UBND cấp huyện Tài chính kế hoạch