THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
81 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
82 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
83 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
84 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
85 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
86 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
87 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
88 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
89 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
90 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
91 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
92 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
93 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
94 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
95 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
96 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
97 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Tư Pháp cũ
98 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
99 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
100 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Cấp xã Tư Pháp cũ