THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
141 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
142 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Cấp xã Tư Pháp cũ
143 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở UBND Cấp xã Văn hóa
144 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản UBND Cấp xã Văn hóa
145 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội UBND Cấp xã Văn hóa
146 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa UBND Cấp xã Văn hóa
147 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm UBND Cấp xã Văn hóa
148 Cấp giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động. UBND cấp huyện Văn hóa
149 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. UBND cấp huyện Văn hóa
150 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. UBND cấp huyện Văn hóa
151 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. UBND cấp huyện Văn hóa
152 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. UBND cấp huyện Văn hóa
153 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. UBND cấp huyện Văn hóa
154 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. UBND cấp huyện Văn hóa
155 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. UBND cấp huyện Văn hóa
156 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. UBND cấp huyện Văn hóa
157 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. UBND cấp huyện Văn hóa
158 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. UBND cấp huyện Văn hóa
159 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản UBND cấp huyện Văn hóa
160 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội UBND cấp huyện Văn hóa