GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN

1.LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN:

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Phạm Xuân Phương Chủ tịch 3.5955307
Nguyễn Tất Thanh Phó Chủ tịch 3.8843415

2. Ban Kinh tế  - Xã hội:

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Dương Văn Thay Trưởng ban 0962660089
Đỗ Thị Diễm Hằng Phó ban 0972897197

3. Ban Pháp chế

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Nguyễn Bá Trung Trưởng ban 0846915999