THÔNG TIN CÔNG KHAI

V.v công bố và lấy ý kiến tham gia dự thảo báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới huyện giai đoạn 2010-2020

Ngày đăng 11/06/2020 | 03:52  | Lượt xem: 242
Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội PHỤ LỤC KÈM THEO

Dữ liệu đăng ký kinh doanh tháng 5/2020

Ngày đăng 08/06/2020 | 09:28  | Lượt xem: 20
Hợp tác xã đăng ký tháng 5.2020 Hộ kinh doanh chấm dứt tháng 5.2020 Hộ kinh doanh đăng ký mới, thay đổi tháng 5.2020

Về việc mời doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp CN2 xã Mai Đình

Ngày đăng 29/05/2020 | 05:06  | Lượt xem: 229
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Dữ liệu đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh tháng 4.2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 09:01  | Lượt xem: 42
Hộ kinh doanh chấm dứt tháng 4.2020 Hợp tác xã đăng ký tháng 4.2020 Hộ kinh doanh đăng ký mới, thay đổi tháng 4.2020

Dữ liệu đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, hợp tác xã tháng 3.2020

Ngày đăng 03/04/2020 | 08:55  | Lượt xem: 40
Hộ kinh doanh chấm dứt tháng 3.2020 Hợp tác xã đăng ký tháng 3.2020 Hộ kinh doanh đăng ký mới, thay đổi tháng 3.2020

Dữ liệu đăng ký kinh doanh tháng 02.2020

Ngày đăng 03/03/2020 | 09:02  | Lượt xem: 51
Hộ kinh doanh chấm dứt tháng 02.2020 Hộ kinh doanh đăng ký mới, đăng ký thay đổi tháng 02.2020 Hợp tác xã đăng ký tháng 02.2020

Dữ liệu đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, hợp tác xã tháng 01.2020

Ngày đăng 04/02/2020 | 09:07  | Lượt xem: 54
Hộ kinh doanh chấm dứt tháng 01.2020 Hộ kinh doanh đăng ký mới, đăng ký thay đổi tháng 01.2020 Hợp tác xã đăng ký tháng 01.2020

Dữ liệu đăng ký kinh doanh tháng 12.2019

Ngày đăng 06/01/2020 | 10:01  | Lượt xem: 43
Hộ kinh doanh chấm dứt tháng 12.2019 Hộ kinh doanh đăng ký mới, đăng ký thay đổi tháng 12.2019 Hợp tác xã đăng ký mới, thay đổi, tạm ngừng tháng 12.2019